• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 • +90 284 513 10 64

 

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN EDİNEBİLECEĞİNİZ BELGELER

 • EKSPERTİZ RAPORU

  Ürünlere ilişkin değer, menşe, cins, durum tespiti gibi çeşitli konularda resmi mercilerin talepleri üzerine gerekli bilirkişi incelemesi yaptırılır. Firmaların talepleri üzerine çeşitli mevzuatta öngörülen veya Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’nın görevleri arasında bulunankonularda da bilirkişi incelemesi yaptırılıp ilgililere tasdikli rapor suretleri verilir. Eksper talebinde bulunan Firmanın dilekçesi ile odaya başvurması gerekmektedir. Odafirmanın dilekçesinde konu olan eksper ile ilgili olarak gerekli belgeleri talep eder.Oda ücret tarifesi üzerinden ücret tanzim edilir.
 • FAALİYET-KAYIT BELGESİ VE ODA KAYIT SURETİ

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 31.maddesi gereği Üyelere, istek halinde oda sicil dosyasındaki kayıt ve belgelere dayanılarak kayıt ve sicil suretleri verilir. Sicil suretlerinde üyenin, ünvanı, adresi, sermayesi, kayıt tarihi, derecesi ve iştigal mevzuu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
 • FİİLİ SARFİYAT RAPORU

  İthal edilecek maddelere ilişkin firma bazında kotaların belirlenmesine yardımcı olmak amacı ile Oda üyelerinin ilgi kuruluşlara vermek üzere talep ettikleri ve imalat kayıtlarına göre ürünün üretim miktarını ve üründe kullanılan hammadde miktarlarını gösteren bir rapordur. Fiili sarfiyat belgesi için firmanın Odamıza yazılı başvurusunun olması gerekmektedir Firmanın yazılı müracaatında, son yılın mali müşavir envanter kayıtlarına göre üründe kullanmış olduğu hammadde miktarlarını belirtmesi gerekir. Yazılı talep üzerine, oda belirleyeceği eksper ve oda raportörü ile firmanın defter kayıtlarını inceler. Yazılı talebinde yer alan bilgilerin doğruluğu neticesinde Fiili sarfiyat belgesi düzenlenir. Fiili sarfiyat belgesinin düzenlenebilmesi için firmanın kapasite raporunun bulunması gerekir. Yoksa firma öncelikle kapasite raporunu tanzim ettirir
 • GERÇEK KİŞİ BEYANNAMESİ

 • HİSSE DEVRİ KARARI ÖRNEĞİ

 • KAPASİTE RAPORU TALEP FORMU

 • KAPASİTE RAPORU GEREKÇELERİ

  Kapasite Raporu  Tanımı ve Kapsamı

  Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.

  Düzenlenme Amacı

  Kapasite raporları ülkenin sınaî üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota,tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi)

  Kapasite Raporu Düzenlenmesini Zorunlu Kılan Mevzuat

  - 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu

  - 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T.O.B.B.) Kanunun, 5. Maddesinin 8.Fıkrası uyarınca ‘‘Kapasite Raporu düzenlenemeyen kurumlar sanayici sayılamazlar’’ İbaresi

  - 28.05.1975 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

  - T.O.B.B. Muamelat Yönetmeliği (9. Bölüm, Madde 54)

  - İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

  - Teşvikler ve ilgili Tebliğler,

  - 560 Sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri,

  Kapasite Raporunun Kullanıldığı Alanlar

  - Sanayi sicil kaydı işlemlerinde,

  - Çeşitli kurum ve kuruluşların ihalelerine iştirakte,

  - Sanayici-ihracatçılara tanınan haklardan yararlanmada,

  - Bazı üretim girdilerini indirimli tarifeden temin etmekte,

  - Sanayicilere verilen tahsislerden yararlanmada,

  - Kota başvurularında,

  - Teşvik Belgesi taleplerinde,

  - Geçici kabul yoluyla ithalat girişimlerinde.

  Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

  Oda’dan temin edilen kapasite raporu talep formu ekinde aşağıda belirtilen evraklar derlenerek başvurulur. İşçilerin son iki aya ait SSK bildirgeleri ve ödeme makbuzları,İşyerinin tapu senedi veya yenilenmiş kira kontratı ile muhtasar beyannamesi ve tahakkuk fişi, İmalatta kullanılan makinelerin alış faturaları ya da sahiplik belgelerinin fotokopileri,

  Kapasite Raporu Düzenlenme İşlemi

  • Firma tarafından Kapasite Raporu Talep Formu ile birlikte Odaya başvurulur,

  • Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,

  • Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,

  • Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,

  • Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip online olarak otomasyon sisteminden onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilir,

  • TOBB’un onayından sonra Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’na iade edilen raporlardan birisi firmaya verilirken, diğeri Oda’da firmanın dosyasında muhafaza edilir.

  Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler

  Süre bitimi, Kapasite verilerindeki değişiklikler.

  Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler

  Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,

  İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir.

  İşyeri değişikliğinde makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin olmaması halinde yeni adresin TOBB’a bildirilmesi yeterlidir),

  Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’nca tesbiti)

  Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,

  Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,

  Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi, Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,

  Geçerlilik süresinin dolması.

  Yetkili Personel Ünal MALAK Telefon +90 284 513 10 64 Dahili 11

 • BELGE TALEP DİLEKÇESİ

 • KURUCULAR BEYANI

 • ÖNCEKİ SERMAYENİN ÖDENDİĞİNE DAİR RAPOR

 • ŞİRKETKURULUŞ BİLDİRİM FORMU VE TAAHHÜTNAME

 • ŞAHIS KAYIT DİLEKÇESİ

 • ŞAHIS TERKİN ODA DİLEKÇESİ

 • ŞİRKET SİCİL KAYIT DİLEKÇESİ

 • ŞUBE AÇILIŞ KARARI ÖRNEĞİ

 • TAAHHÜTNAME

 • TASFİYE SONU KARAR ÖRNEĞİ

 • TASFİYENİN KALDIRILMASI KARAR ÖRNEĞİ

 • TASFİYEYE GİRİŞ KARAR ÖRNEĞİ

 • TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

 • TÜZEL KİŞİ BEYANNAMESİ

 • VERASET KARAR ÖRNEĞİ

 • MAL BEYANI

 • YERLİ MALI DİLEKÇESİ

 • YERLİ MALI BELGESİ

  13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan“Yerli Malı Tebliği”ne uygun olarak Odamızca yapılacak belgelendirme ilişkin uygulama esasları

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olup Yerli Katkı Oranı’nın hesaplanmasında hangi belgelerin dikkate alınacağı ve değişen Yönetmeliğe göre yapılacak hesaplamaya istinaden belgenin nasıl düzenleneceği bu uygulama esaslarında belirtilmiştir.

   

  Yerli Malı Belgesi için İstenen Belgeler:

  1.Dilekçe için tıklayınız

  2.Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)

  3.Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli için tıklayınız

  4.Taahhütname için tıklayınız

  5.İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır)

   aslı veya noter onaylı sureti

  6.Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi

  7.Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti

  8.Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi

  9.Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.

  Ek: Yerli Malı Belgesi Düzenleme Esasları için tıklayınız

   

  Yetkili Personel Ünal MALAK Telefon +90 284 513 10 64 Dahili 11