• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 • +90 284 513 10 64

 

 • TİCARET ODASINA KAYIT İÇİN GEREKENLER

 • DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

  Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, ger çekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır.
 • KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT

  Üyeler odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve her yıl aidat ödemekle yükümlüdür. Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz.Yıllık aidat her yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.

  2019 YILI KAYIT ÜCRETLERİ ÜYENİN TESPİT EDİLEN DERECESİNE GÖRE
  DERECELER  YILLIK AİDAT   KAYIT ÜCRETİ
  FEVKALADE 600 TL 380 TL 
  1 528 TL 380 TL
  2 468 TL 380 TL
  3 444 TL 380 TL
  4 408 TL 380 TL
  5 372 TL 380 TL
  6 200 TL 380 TL

 • MUNZAM AİDAT

  Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sana yicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.

  Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler. Munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemez.

  Munzam aidat Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Üyeler, ticari ve sınai kazançlarına ait bilgileri ve bilançolarını talep üzerine odalara vermek zorundadırlar.

  Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve vergi dairesinden de sağlanama ması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir. 

  2019 YILI MUNZAM AİDAT ORANI

  Munzam aidat ücreti 2019 yılı asgari ücretin belirlenmesinden sonra brüt asgari ücretin 20 katını geçemez. 

 • ODALARA KAYIT ZORUNLULUĞU

  Ticaret Siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.

  Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi veya müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınai faaliyet ve ticari muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanma sı bakımından şube sayılırlar.

  Sanayi Odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınai nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmaz; bunlar isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler. Sanayiciler, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdirde, fazlası için satış yerlerinin bulunduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmak zorun oldukları gibi; kendi sanayi ürünlerinin satışı dışında başka ticari işlerle uğraştıkları takdirde, ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmakla yükümlüdürler.

  Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları ildeki odalara kaydolmak zorundadır.

  Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri, kamu kurumu niteliğindeki başka meslek kuruluşlarına, birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye mecbur tutulamaz.

 • SERMAYE ARTTIRIMI

  ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Sermayenin asgari tutarlara yükseltilmesi

  MADDE 7 – (1) Sermayeleri ellibin Türk Lirasının altında olan anonim şirketler ile onbin Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini, 14/2/2014 tarihine kadar bu miktarlara yükseltmeleri gerekmektedir.

  (2) Sermayelerini, 1/7/2012 tarihine kadar, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 ve 507 nci maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulunun 2001/3500 sayılı Kararı ile anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarına yükseltmeyen anonim ve limited şirketlerin de, birinci fıkra hükmü çerçevesinde sermayelerini yükseltmeleri gerekmektedir.

  (3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında olan ve belirlenen süre içerisinde sermayelerini öngörülen tutarlara yükseltmeyen şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.

 • TERKİN İŞLEMLERİ

  ODAMIZ ÜYELİRİNİN TERKİN İŞLEMLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

  Odamız üyelerinin terkin işlemlerinin yapılabilmesi, Odamızdan ve Ticaret Sicilinden kaydının silinebilmesi.için;

  Odamız Üyesinin Şahsen müracaatı ile birlikte,

  1- Terkin talebini içeren bir yazı, (dilekçe) 2- Ticareti terk ettiğinize dair Vergi Dairesinden alınacak bir yazı, 3- Ticareti terk ettiğinizden dolayı yatırılması gereken harç 4- Ticaret Sicilince kayıt terkininin yapılacağı tarihe kadar tahakkuk etmiş bulunan Oda aidatlarının ödenmesi gerekmektedir.

  Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Ticaret Sicil Nizamnamesi gereği yukarıdaki yükümlülükler yerine getirildikten sonrada yürürlükteki mevzuatımız gereği terkin tarihi Vergi Dairesi kaydının kapanma tarihi değil de, Odamıza terkin talebini belirten bir dilekçe, Vergi Dairesi Müdürlüğünden ticareti terk ettiğinize dair bir yazı ile birlikte müracaat etmeniz ve var ise aidat borçlarını ödedikten sonra terkin işlemleriniz yapılabilecektir. Odamız üyelerinin göz ardı ettiği asıl nokta Vergi Dairesinden kayıt kapatıldıktan sonra odamız aidatlarının aynı tarih itibariyle sona ermesinin mümkün olmadığıdır. Odamız üyelerinin yukarıda belirtilen hususlar yerine getirildiği takdirde terkin işlemleri yapılacaktır, aksi takdirde üyelik aidatı yukarıdaki yükümlülükler yerine getirileceği zamana kadar her yıl tahakkuk edecektir.