• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 • +90 284 513 10 64

 

ODA GENEL SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Odaların üst birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olup, kısa adı TOBB’dur. Anayasanın kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları hakkındaki 135’inci maddesine istinaden kurulan bu kuruluşlara dair düzenlemeler, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda yer almaktadır.

 • Ticaret ve Sanayi Odaları tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 4.maddesi).
 • Odamızın çalışma alanları, Uzunköprü, Meriç İlçeleri ve Kırcasalih Beldesi’dir.
 • Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve sanayici ve deniz taciri sıfatına sahip tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, ilgisine göre bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9.maddesi). 
 • Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne ve dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası’na kaydolabilmeniz için tacir olunması gerekmektedir. Tacirin tanımı ise Türk Ticaret Kanunu’nun 14. maddesinde yapılmıştır. Buna göre “Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir.” Diğer taraftan Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu limitin üzerinde yıllık kazanca sahip olanlar tacir sayılacağından Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olabilirler.
 • İlgili mevzuat gereği ticaret sicil kaydınızın odamız bünyesindeki Uzunköprü Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne, oda kaydınızın da Eczacılar Odası’na yapılması gerekmektedir. 
 • Firmaların oda kayıtlarındaki durumları 2 şekilde askıya alınmaktadır. Bunlar; 1- 2 yıl aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle askı, 2-Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle askıdır (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10.maddesi). 
 • Firmanızın öncelikle Ticaret Sicili Müdürlüğü’ndeki tescilli işyeri adresini kontrol etmeniz; eğer adresiniz Ticaret Sicili Müdürlüğü’ndeki tescilli adresiniz ile örtüşmüyor ise adres değişikliği tescili yaptırmanız gerekmektedir. (Adres değişikliği için gerekli olan evraklara www.utso.org.tr sitesinden ulaşılabilir.)
 • Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır….. (5174 Sayılı Kanun MADDE 10)

 • Üyelerin Sicil Kayıtlarında Șahıs ve Șirketlerde Adres Değișikliği Ne Șekilde Yapılmaktadır?

  Şahıslarda; Ticaret Sicil Memurluğu´na ve Ticaret Odası Başkanlığı´na olmak üzere iki ayrı dilekçe ile sicil servisine başvurulmakta ve yasal harçlar yatırıldıktan sonra değişiklik yapılmaktadır.

  Şirketlerde ise: A.Ş.´lerde yönetim kurulu kararı ile, LTD şirketlerde ortaklar kurulunun almış olduğu kararla yapılmaktadır.

  Karar tarihinden itibaren 15 günlük yasal süreyi geçmemesi gerekmektedir.

 •  

 • Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen Ticari kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.

 • Üyelerimiz ocak ayından itibaren aidatlarını yatırabilirler.

  • 1. Taksit son ödeme tarihi 30 Haziran,
  • 2. Taksit son ödeme tarihi 31 Ekim´dir.
 • Süresinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatı, 6183 Sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkındaki kanun uyarınca günlük gecikme zammı taahhüt ettirilir.
 • Aidatlarımızın ödenme zamanından önce borçlu üyelerimize (senede iki defa) tebligat gönderilmektedir. Ancak üyelerimizin tebligatları kendilerine ulașamasa dahi –yasal tebligat gönderme zorunluluğumuz bulunmadığından- en geç haziran ve ekim aylarında aidat taksitlerinin ödenmesi gerekmektedir.

 • İçinde bulunulan yıldan önceki 2 yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla meslek grupları ve seçmen listesinden silinir. Bu durumdaki üyelerimizin aidat borçlarının tamamını tek seferde ödemeleri ve şayet adres değişikliği var ise bunu tescil ettirmelerinden sonra yönetim kurulu kararı ile faal üyeler arasına alınabilmektedir.

 • Üyelerimizin odaya kayıtlı olmaları nedeniyle ödeyecekleri yıllık ve munzam aidatın dıșında belge alması söz konusu olduğunda 5174 sayılı kanunda belirlenen tavanı așmamak kaydıyla yönetim kurulunu teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe konulan tarifeler uygulanır.
 • Yıllık aidat odamızda üyelik devam ettiği sürece her yıl taahhuk ettirilir. Bu nedenle yıllık aidat ödenecektir. Munzam aidat ise, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamede gösterilen ticari kazanç toplamı, tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden tahsil olunabildiğinden zarar eden üyeler o yıl için munzam aidat ödemezler.
 • Üyelerimize kredi kanunen veremiyoruz ancak bankalarla kredi protokolü imzalamak suretiyle kredi faizleri konusunda indirim alınmasını sağlıyoruz. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) belirli dönemlerde bankalar ile yaptığı protokol kapsamında üyelerimize düşük faizli kredi kullanma imkanı sağlanmaktadır.
 • Meslek komiteleri, oda ile üyeler arasında köprü oluşturarak iletişimini sağlayan, sektörlerin sorunlarını tespit eden ve bu sorunların çözümüne yönelik projeler üreten, odaların en önemli organlarından birisidir. Bu maksatla, aylık olağan, olağanüstü, ortak ve genişletilmiş toplantılar ile ihtisas komisyonları toplantıları yıllık program çerçevesinde düzenlenir. Üyelerin mesleki sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili alınan kararlar ilgili mercilere iletilir, takibi yapılır ve sonuç almak için girişimlerde bulunulur.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin web sitesi www.tobb.org.tr adresinden güncel fuar duyurularına ulaşabilirsiniz. Ayrıca odamızın web sitesinde fuar duyuruları yapılmaktadır.
 • Odamızın yayınlarına www.utso.org.tr web sitemizden ulaşabilirsiniz. Bu yayınları basılı şekliyle, ücretsiz olarak odamızdan da temin edebilirsiniz.
 • Odamıza dilekçe aracılığıyla başvurulur. Söz konusu maddeyle ilgili daha önceden alınmış bir karar var ise dilekçe sahibine bildirilir; yok ise, odamız ilgili meslek komiteleri aracılığıyla belirlenecek olan fire ve zaiyat oranı odamız meclisinin onayına sunulduktan sonra dilekçe sahibine bildirilir.
 • TİCARET ODASINA KAYIT İÇİN GEREKENLER

 •